تعبیر خواب مورچه

تعبیر خواب مورچه


تعبیر خواب مورچه

به زبان ساده باید گفت تعبیر خواب به فرآیند معنی دهی به خواب ها، تعبیر خواب گفته می شود که خود به چند بخش و قسمت جداگانه تقسیم می شود . در مطلبی به تعبیر خواب تخم مرغ پرداختیم.

تعبیر خواب مورچه به روایت افراد مختلف :

منوچهر مطیعی تهرانی: حدود تعبیر ملخ در مورد مورچه و موریانه که از حشرات زیانکار هستند هم صادق است . به طور کلی دیدن آن ها در خواب خوب نیست و نشان از زیان و آسیب و گزند ، شاید آفت ، بلا ، مصیبت باشد اگر تعداد زیاد باشد .

محمدبن سیرین :

اگر دیدی مورچه سیاه و بزرگی بر روی بدنت راه می رود و غذایی با خود حمل می کند نیک بدان و نگران آینده نباش زیرا که به معنی تامین مالی ، افزایش مال و نعمت است .

اگر درخواب مورچه را با دست خود یا وسیله ای کشتی نشانه وجود افراد پست و فرومایه است که از جانب آن ها اذیتی به تو خواهد رسید . بهتر است با دور اندیشی رفع مزاحمت کنی .

اگر در خواب دیدید که هدیه ای دریافت کردید که درون آن مورچه بود به معنی شفا ، بهبودی و به زودی از بیماری شفا خواهید گرفت .

اسماعیل بن اشعث : دیدن مورچه زرد در خواب فرقی ندارد درشت باشد یا ریز نشان از عدل و درستی است که رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه است .

اگر در خواب دیدید تعداد زیادی مورچه به شما حمله کرده اند و در حال تغذیه از بدن شما هستند و ناله و فریاد می کنید ، شاید شما با دیدن چنین خوابی احساس وحشت کنید و به دمبال تفسیر و معنی بدی باشید اما این خواب به دو صورت تعبیر شده است.

در جایی به معنای همسر با وفا و در عربی و سنت عبری نشان از بی گناهی ، زیبایی و کمروئی در کل در طالع خود همسری با وفا و محبوب که همیشه دلواپس شماست دارید.

تعبیر خواب مورچه
تعبیر خواب مورچه

تعبیر راه رفتن مورچای بزرگ و سیاه رنگ بر روی بدن نشان از پشیمانی زود هنگام از شروع کار یا شغلی است که دست به آن می زنید .

امام صادق : دیدن مورچه های بزرگ و کوچک و پا گذاشتن رو آن ها نشان از این است که بیش از حد در فکر و خیال هستید و این باعث ضعف شما خواهد شد .

از دیگر تعابیر شادی های روزانه ، بلند پروازی ، حساس و ظریف بودن ، مهربانی ، هوسبازی

تعبیر خواب مورچه مرده که در خواب تعدادی مورچه مرده ببینید نشان از حیله و نیرنگ ، دسیسه و توسل به زور است .

دیدن مورچه های مرده در داخل آستین یا لباس دارای معنی ترس داشتن از اهداف و زندگی سخت را طی کردن است .

حضرت دانیال : روایت راه رفتن مورچه بر روی بدن حکایت خوبی نداردو نشان از سرانجام خوبی نداشتن در انجام اموری می باشد .

یوسف نبی : تعبیر خواب مورچه های بالدار به نشانه ریخت پاش ما و اموال برای دوستان و جمع شدن دوستان قدیمی است .

شیخ طوسی : دیدن مورچه های سیاه و ریز نماد از زیاد شدن برکت و رزق خانه است و اگر ان ها را کشتی یا فراری دادی معنای نیکویی ندارد .

محد العنبری : اگر فرد بیماری ببیند که مورچه ها وارد بدنش می شوند از دنیا خواهد رفت .

دیدن مورچه در خواب معنای خیر و برکت و رزق و روزی است .

وارد شدن مورچه به خانه تعبیر بر این می باشد که خیر و برکت به خانه شما روی می آورد .

امام صادق ، دانیال پیامبر و محمد ابن سیرین : دیدن مورچه ، کار آهسته ، شکیبایی زیاد و دیدی باز ، منافع فراوان را به دنبال دارد و مورچه ها را در بدن خود دیدن ، نشانه خوشبختی و موفقیت زیاد است.

به وسیله مورچه ها گاز گرفته شدن ، شروع یک تکان شغلی جدید است و این تکان پیشرفت های بزرگ مالی را در بر دارد .

آنلی بیتون : مورچه را در خواب دیدن به معنای آن است که در روز های بعدی به انتظار آزار و اذیتی کوچک باشید مثل اظطراب های جزئی و نارضایتی از زندگی .

5/5 - (3 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *